english version
dr hab. Agnieszka Herman
Instytut Oceanografii
Uniwersytet Gdański
Al. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
Email: oceagah@ug.edu.pl
Tel: +48 (0)58 5236887
Fax: +48 (0)58 5236678
Curriculum Vitae
ResearchGateORCID iD0000-0001-5112-7165

Semestr zimowy 2016/2017:

Wykład: czwartek, 13:40-15:20, sala 2 (pawilon)
Konsultacje: poniedziałek 12:00-13:00 oraz środa 14:00-15:00, pokój 587

Terminy wykładów: 24.11, 1.12, 8.12, 15.12, 5.01, 12.01, 19.01


Wykłady

Wykłady kończą się egzaminem pisemnym w sesji zimowej.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.
Egzamin składa się z 5 pytań opisowych (2 pkt. każde) oraz z 10 pytań testowych (1 pkt. każde). Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 10 punktów.

 1. Wstęp. Oddziaływanie morze–atmosfera. Warstwa graniczna atmosfery.
  • Skale przestrzenne i czasowe oddziaływań morze–atmosfera.
  • Warstwa graniczna w oceanie i w atmosferze – właściwości.
  • Wymiana gazów i aerozoli. Cechy aerozoli pochodzenia morskiego. Woda i para wodna.
  • Wymiana ciepła i pędu. Wiatr w warstwie granicznej atmosfery.
  • Chmury typowe dla warstwy granicznej atmosfery nad oceanem.
  • Konwekcja otwarta i zamknięta. Wpływ aerozoli na chmury, opady i dynamikę warstwy granicznej atmosfery nad morzem.
 2. Stabilność atmosfery nad oceanem
  • Współoddziaływanie procesów dynamicznych i termodynamicznych w atmosferze nad oceanem.
  • Stratus i mgła generowana procesami dynamicznymi (dynamically forced fog): mgły adwekcyjne; mgły zachodnich wybrzeży kontynentów; parowanie morza.
 3. Meteorologia strefy brzegowej
  • Transformacja układów niskiego ciśnienia i frontów przy przejściu znad oceanu nad ląd.
  • Specyfika oddziaływań morze–atmosfera w strefie brzegowej.
  • Wpływ strefy brzegowej na cyrkulację atmosfery w skali synoptycznej. Liczba Froude'a.
  • Cyrkulacja termiczna w strefie brzegowej. Bryza. Coastal jets.
  • Gap winds.
  • Oddziaływania morze–atmosfera w strefach upwellingu przybrzeżnego.
 4. Meteorologia i oceanografia stref frontów oceanicznych. North Wall Effects (NWE)
  • Związek pomiędzy SST a anomaliami prędkości i kierunku wiatru nad morzem.
  • Zjawiska charakterystyczne dla stref frontalnych – przykład prądów wzdłuż zachodnich brzegów oceanów (Golfsztrom, Kuroshio).
  • Oceanografia NWE: falowanie, prądy, struktura powierzchniowej warstwy wymieszanej.
  • Meteorologia NWE: wiatr, stabilność pionowa atmosfery, mgły.
 5. Lód morski, jego rola w oddziaływaniach ocean–atmosfera i wpływ na klimat
  • Typy lodu morskiego.
  • Oddziaływania i sprzężenia zwrotne ocean–lód morski–atmosfera.
  • Struktura warstwy granicznej atmosfery nad lodem morskim.
 6. Wielkoskalowa cyrkulacja atmosferyczna. Teleconnection patterns
  • Globalna cyrkulacja atmosfery. Średni rozkład oraz sezonowa zmienność wiatrów, ciśnienia i temperatury na powierzchni Ziemi.
  • Analiza PCA ciśnienia atmosferycznego. Dominujące wzorce i typy cyrkulacji. Reżimy cyrkulacyjne.
  • Teleconnection patterns: definicja, przykłady.
  • Dominujące typy cyrkulacji nad północnym Atlantykiem i Europą: NAO (North Atlantic Oscillation), EA (East Atlantic), SC (Scandinavian Pattern), ich zmenność wieloletnia i sezonowa, wpływ na temperaturę powietrza i pogodę.
 7. Podstawy numerycznego prognozowania pogody
  • Etapy numerycznego modelowania i prognozowania pogody. Składowe numerycznych modeli pogody.
  • Dynamika i fizyka atmosfery w modelach numerycznych. Analogie do modeli cyrkulacji oceanicznej.
  • Parametryzacja procesów fizycznych w atmosferze. Mikrofizyka chmur, parametryzacja konwekcji.
  • Techniki prognozowania, ensemble forecasting, spagetti forecasts.
  • Modelowanie pogody a modelowanie klimatu – podstawowe różnice.

Materiały


Literatura

Podręczniki z podstaw meteorologii:
Klasyka:
Dla tych, którym równania nie straszne:
Dla wilków morskich:
Dla poliglotów:
Do poduszki:
Tak, że prościej się już nie da:
Skrypt do ćwiczeń:

Linki

Instytuty i organizacje meteorologiczne:
Źródła danych meteorologicznych:
Prognozy pogody:
Inne: